Бонитетна оцена AA+

Сертфикатот потврдува дека деловниот субјект е во групата компании со најдобра бонитетна оцена во Северна Македонија.
Деловниот субјект ги исполнува сите критериуми за 2023. година и спаѓа во самиот врв на бонитетна извонредност.

РКМ како општествено одговорна компанија која основен принцип на работата е да се придржува до законските прописи придонесува со квалитетот на своите горива за заштита на животната средина и придонесува со помагање на еколошките здруженија.

  • РКМ располага со лиценца за вршење на енергетска дејност: Трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати , биогорива и горива за транспорт – ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО СО МАЗУТ М1.
  • РКМ располага со енергетска лиценца за трговија со природен гас.
  • РКМ располага со енергетска лиценца за снабдување со природен гас.

ISO 9001:2015

РКМ како лидер во продажбата на МАЗУТ М1 го развива својот менаџмент во согласнност со светската модернизација и стандардизација при корпоративното управување. Во генералните процеси на управување се целосно имплементирани ISO 9001:2015 за квалитетен менаџмент од интернационално акредитирано тело.

ISO 14001:2015

РКМ е нафтена компанија која во својот прогресивен процес е ISO стандардизирана и располага со сертификати за заштита на животната средина ISO 14001:2015 за трговија со мазут, петролеум кокс и битумен.

РКМ покрај имплементацијата за квалитетен менаџмент и стандардизацијата за заштита на животната средина во рамките на етичките партнерски односи има за цел да ги штити своите добавувачи нафтените рафинерии и трговци, а основен фактор се и купувачите и довербата која ни ја доделуваат.

ISO 5001

РКМ како копманија која има активен придонес кон енергетскиот сектор располага со сертификатот ISO 50001 кој е синоним за вредноста на нашата одговорност кон модернизација и имплементација на модерни и современи импути врз основа на кои ја добиваме довербата од нашите корисници.

РКМ е активен член на енергетската комора при на Сојузот на стопански комори на Македонија.

РКМ Скопје е активен член на МАТТО – Македонско-Турската стопанска комора.