РКМ располага со лиценца за вршење на енергетска дејност: Трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати , биогорива и горива за транспорт – ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО СО МАЗУТ М1.

РКМ располага со енергетска лиценца за трговија со природен гас.

РКМ располага со енергетска лиценца за снабдување со природен гас.

РКМ располага со лиценца за вршење енергетска дејност трговија со електрична енергија.

 

 

Бонитетна оцена AA+

Сертфикатот потврдува дека деловниот субјект е во групата компании со најдобра бонитетна оцена во Северна Македонија.
Деловниот субјект ги исполнува сите критериуми за 2023. година и спаѓа во самиот врв на бонитетна извонредност.

РКМ како општествено одговорна компанија која основен принцип на работата е да се придржува до законските прописи придонесува со квалитетот на своите горива за заштита на животната средина и придонесува со помагање на еколошките здруженија.

  • РКМ располага со лиценца за вршење на енергетска дејност: Трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати , биогорива и горива за транспорт – ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО СО МАЗУТ М1.
  • РКМ располага со енергетска лиценца за трговија со природен гас.
  • РКМ располага со енергетска лиценца за снабдување со природен гас.

ISO 9001:2015

РКМ како лидер во продажбата на МАЗУТ М1 го развива својот менаџмент во согласнност со светската модернизација и стандардизација при корпоративното управување. Во генералните процеси на управување се целосно имплементирани ISO 9001:2015 за квалитетен менаџмент од интернационално акредитирано тело.

ISO 14001:2015

РКМ е нафтена компанија која во својот прогресивен процес е ISO стандардизирана и располага со сертификати за заштита на животната средина ISO 14001:2015 за трговија со мазут, петролеум кокс и битумен.

РКМ покрај имплементацијата за квалитетен менаџмент и стандардизацијата за заштита на животната средина во рамките на етичките партнерски односи има за цел да ги штити своите добавувачи нафтените рафинерии и трговци, а основен фактор се и купувачите и довербата која ни ја доделуваат.

ISO 5001

РКМ како копманија која има активен придонес кон енергетскиот сектор располага со сертификатот ISO 50001 кој е синоним за вредноста на нашата одговорност кон модернизација и имплементација на модерни и современи импути врз основа на кои ја добиваме довербата од нашите корисници.

РКМ е активен член на енергетската комора при на Сојузот на стопански комори на Македонија.

РКМ Скопје е активен член на МАТТО – Македонско-Турската стопанска комора.

IASS: BRAND.R AA+ 2024-2026